What is Brazilian Jiu-Jitsu?

2015-07-25T19:31:31+00:00

Brazilian Jiu-Jitsu, A Modern Self-Defense Method And Sport Brazilian jiu-jitsu (BJJ for short) is a martial art, a combat sport, and a self-defense method that originated in Brazil in the early part of the 20th century. A direct descendant of Kodokan judo, Brazilian jiu-jitsu is a grappling art that focuses on taking the opponent to [...]